Nanobioteknik och biosensorer

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB447

Kod
1KB447
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 28 februari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - BMC

Behörighetskrav

120 hp inklusive 20 hp kemi samt därutöver 10 hp biokemi eller Cellbiologi (15 hp). Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • förklara nanobiotekniska principer och tillämpningar,
  • beskriva utformning och användningsområden för de vanligaste typerna av biosensorer,
  • jämföra olika typer av nanostrukturerade material samt deras användning inom nanobioteknik,
  • konstruera mikrofluidala system för biotekniska och bioanalytiska tillämpningar,
  • koppla biomolekyler på ytor lämpade för nanobiotekniska produkter eller biosensorer,
  • kritiskt granska och redogöra för nanobiotekniska system och biosensorer beskrivna i den vetenskapliga litteraturen, 
  • designa en ny typ av nanobioteknisk metod eller biosensor för en given tillämpning.

Innehåll

Översikt av nanobioteknikområdet. Introduktion till ytfysik, nanostrukturerade material och deras tillverkning. Biomaterial och biomolekyler som underlag för oorganiska strukturer samt oorganiska repliker av biologiska material. Biomolekyler lämpade för nanobiotekniska tillämpningar och metoder för biofunktionalisering av nanomaterial. Biobränsleceller och enzymreaktorer baserade på nanostrukturerade material. Utveckling av miniatyriserade och mikrofluidala system via mikro- och nanofabrikationsmetoder. Tillämpningar av nanobioteknik och nanostrukturerade material.

Biosensorer och andra nanobioanalytiska metoder. Biomolekyler särskilt lämpade för biosensorer. Detektionsprinciper och egenskaper för olika typer av biosensorer. Tillämpningsområden för biosensorer.

Utveckling av nya nanobiotekniska produkter och biosensorer, exemplifiering av forskning och innovation vid universitet och företag.

Under kursen ges också träning i muntlig och skriftlig framställning.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer, seminarier samt projektarbeten med presentationer. 

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut (8 hp). Laborationer och projekt med skriftliga och muntliga redovisningar (7 hp). 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tas med i examen tillsammans med Biosensorer 5 hp 1KB446/1KB650, eller Nanobioteknik 10 hp 1KB657.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin