Prospekteringsgeokemi

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MP033

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MP033
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geovetenskap A1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 27 februari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp naturvetenskap/teknik inklusive 10 hp kemi eller genomgången Ekonomisk geologi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • identifiera och redovisa för uppkomsten av geokemiska anomalier kopplade till malmförekomster och mineraliseringar,
  • ​kritiskt analysera och tolka geokemisk prospekteringsdata,
  • konstruera en prospekteringsplan baserad på geokemisk information.

Innehåll

Geokemi för regional prospektering. Prospektering av mineraliserade bergarter, inklusive malmmineral, omvandlade zoner och sidoberg. Bedömning av malmkvalitet och tonnage baserat på geokemisk data, borrkärnor och bildanalys. Miljögeokemi med fokus på övervakning, sanering och återställning av gruvmiljöer.

Undervisning

Övningar, seminarier och föreläsningar.

Examination

Aktivt deltagande på seminarier och föreläsningar (2 hp), skriftliga övningar (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med Malmresurser 15 hp (1MP028).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin