Forskningspraktik

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MB773

Kod
1MB773
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 20 oktober 2022
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

120 hp inom Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik inklusive Självständigt arbete i molekylär bioteknik.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • Noggrant och systematiskt planera, genomföra och dokumentera experimentellt arbete i ett forsknings- eller utvecklingsprojekt
  • Självständigt söka, värdera och sammanställa relevant teoretisk information som krävs i praktikarbetet
  • På engelska korrekt sammanfatta och formulera egna slutsatser av det genomförda projektet i en skriftlig rapport
  • Hantera text och presentera data (tabeller och figurer) samt referenser enligt givna instruktioner
  • Reflektera över det egna lärandet och behovet av ytterligare kunskapsinhämtning

Innehåll

Studenten väljer i samråd med kursens koordinator en handledare och en plats för sin praktik. Handledaren informerar studenten om forsknings- och utvecklingsprojektens mål och metoder vid institutionen/myndigheten/företaget. Studenten får möjligheter att under handledning praktiskt få delta i arbetet vid arbetsplatsen.

Studenten deltar i interna föreläsnings- och seminarieserier och möten där ämnen relevanta för praktiken diskuteras. Studenten ansvarar själv för att den teoretiska bakgrunden till praktiken erhålls. Lämplig litteratur för teoriuppgiften väljs av handledare i samråd med studenten.

Undervisning

Individuell handledning på praktikplatsen och av koordinator på kursansvarig institution.

Examination

Det praktiska arbetet redovisas muntligt vid platsen där arbetet utförts. Det praktiska arbetet skall även redovisas i skriftlig form enligt anvisningar. För godkänt betyg på kursen fodras godkänd examination på teoriuppgiften och skriftlig sammanställning.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med 1MB774 eller 1MB775.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin