Projekt luftvård och klimat

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TV022

Kod
1TV022
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1F, Geovetenskap A1F, Teknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 28 september 2022
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp inom teknik/naturvetenskap. Genomgången Luftmiljö och tillämpad meteorologi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Syftet med kursen är att studenten ska lösa ett, för området luftvård och klimat, relevant problem med metoder som efterliknar arbetssättet inom konsultbranschen.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • definiera och konkretisera ett problem relaterat till luftvård och klimat
  • lösa problemet genom att använda metoder som används inom konsultbranschen
  • söka och kritiskt värdera och använda vetenskaplig information inom luftvård och klimat
  • presentera ett genomfört projekt skriftligt och muntligt på ett sätt som är väl anpassat till målgrupp.

Innehåll

Projektets frågeställning definieras i samråd med kursledaren vid kursstarten varefter studenten gör en skiss över hur projektet ska genomföras. Där kan t.ex. ingå besök på relevanta företag/myndigheter och inhämtning av problemspecifik kunskap. Frågeställningen ska även vara sådan att kunskap från kurserna Klimat och Luftvård kan tillämpas.

Undervisning

Seminarier, föreläsningar och handledning.

Examination

Projektet redovisas med en skriftlig rapport och en muntlig redovisning. Opposition på projektarbete.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin