Medicinsk sensorteknik

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1EL402

Kod
1EL402
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 5 oktober 2022
Ansvarig institution
Institutionen för elektroteknik

Behörighetskrav

Medicinsk mätteknik. Medicinsk fysik och teknik samt Statistik för ingenjörer ska vara genomgången.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • karaktärisera och kritiskt jämföra de grundläggande principerna för olika typer av biomedicinska sensorer,
  • redogöra för tillämpningar av medicintekniska sensormetoder som används inom sjukvården för diagnostik och behandling,
  • beskriva olika utmaningar inom sjuk- och hälsovården där modern sensorteknik kan komma att effektivisera och förbättra arbetet,
  • utvärdera ett sensorsystem med avseende på prestanda och tillförlitlighet,
  • planera och genomföra en mätning med biomedicinska sensorer i laboratoriemiljö.

Innehåll

Fundamentala koncept inom medicinsk sensorteknik. För- och nackdelar med olika fysikaliska, kemiska, elektriska, magnetiska och optiska sensormetoder. Genomgång av avancerade sensorteknologier (bl.a. masspektrometri, ytplasmonresonans, Ramanspektroskopi och infraröd spektroskopi). Utveckling inom trådlös sensorteknologi, sensorer för hemsjukvård, självmonitorering mm.

Undervisning

Föreläsningar, övningar, grupparbete och laborationer.

Examination

Skriftlig redovisning av laborationer (1 hp), muntlig och skriftlig redovisning av grupparbete (1 hp), skriftliga prov under kursens gång (1 hp), samt skriftligt prov vid kursens slut (2 hp).

​Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin