Data, etik och rätt

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1DL002

Kod
1DL002
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Bildanalys och maskininlärning A1N, Dataanalys A1N, Datavetenskap A1N, Människa-datorinteraktion A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 17 oktober 2022
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

140 hp med 75 hp datavetenskap och matematik varav minst 15 hp datavetenskap. Alternativt 45 hp inom Masterprogram i språkteknologi (HSP2M). Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • tillämpa olika ramverk för kritiskt tänkande för att identifiera etiska dilemman relaterad till dataanalys;
  • analysera de sociala konsekvenserna av databehandling i specifika tillämpningar;
  • bedöma ett tillämpnings-scenario med avseende på ett visst rättsligt ramverk;
  • visa kunskap och färdigheter när det gäller att hantera och lösa etiska problem i samband med utveckling och användning av digitala system;
  • visa förmåga att medverka konstruktivt i en etisk dialog och tydligt förklara etiska ställningstagande, val och beslut;
  • såväl skriftligen som muntligen, presentera ett av de genomgångna etikbegreppen (värdeteori, utilitarism, ...) på djupet.

Innehåll

Juridisk analys angående hur tekniska verktyg inom dataanalys efterlever lagstiftningen. Skydd för personliga data och personlig integritet, skillnader och överlapp. Skydd för intellektuella tillgångar. Dataanalysteknikens påverkan på lagstiftningens utveckling. Balansering av olika aktörers intressen samt lösning av ansvarsfrågor. Kursen introducerar relevanta etiska teorier och ger en bakgrund i juridiska aspekter.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och fallstudier.

Examination

Aktivt deltagande i seminarier. Muntlig och skriftlig redovisning av uppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin