Ekonomisk geologi

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MP043

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MP043
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geovetenskap A1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 27 februari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp med (1) 90 hp geovetenskap och 15 hp kemi, (2) 90 hp fysik och 30 hp geovetenskap, 3) 90 hp teknik och 30 hp geovetenskap, eller 4) 90 hp geologi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • utvärdera geologiska förutsättningar samt bildningsprocesser av malmfyndigheter och mineraliseringar,
  • redogöra och förklara distributionen av viktiga malmtyper och deras egenskaper i världen,
  • identifiera och tolka malmmineral och texturer,
  • bedöma den ekonomiska potentialen i malmfyndigheter,
  • kritiskt analysera utmaningar relaterade till gruvbrytning och hållbart användande av malmförekomster.

Innehåll

Bildning, sammansättning och fördelning av malmfyndigheter. Olika typer av malmförekomster i världen och deras egenskaper. Utvinning av malmer och andra mineralresurser diskuteras även med utgångspunkt i miljöpåverkan, hållbart naturresursutnyttjande och samhällsbetydelse.

Undervisning

Föreläsningar, övningar, seminarium och projektarbete.

Examination

Skriftlig tentamen (5 hp), praktisk tentamen (2 hp). Aktivt deltagande i övningar, seminarier och muntlig redovisning av projektarbete (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med Malmresurser 15 hp (1MP028).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin