Projekt i tillämpad beräkningsvetenskap

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TD307

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TD307
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1F, Teknik A1F, Tillämpad beräkningsvetenskap A1F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 18 oktober 2022
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp inklusive 30 hp matematik, samt därutöver 30 hp på avancerad nivå, varav 20 hp tillämpad beräkningsvetenskap, inklusive Beräkningsvetenskap III eller Beräkningsvetenskap för partiella differentialekvationer. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • planera och genomföra ett projektarbete inom tillämpad beräkningsvetenskap i en mindre grupp och inom givna tidsramar;
  • motivera och värdera lösningsmetoder;
  • värdera resultat och relatera dessa till det ämnesområde som projektet ingår i;
  • kommunicera med expertis från det ämnesområden som projektet ingår i;
  • presentera och sammanfatta projektarbetet muntligt på engelska eller svenska i seminarieform;
  • presentera och sammanfatta projektarbetet skriftligt i form av vetenskaplig rapport och populärvetenskapligt som poster och webbpresentation.

Innehåll

Under kursens gång genomförs ett projektarbete, där de studerande i mindre grupper analyserar ett givet problem samt löser problemet, vilket inkluderar planering, programutveckling och presentation. . Arbetet omfattar matematisk modellering, numeriska metoder, implementation och tolkning, samt presentation. Projekten hämtas från industri eller universitet och behandlar olika tillämpningsområden. Parallellt ges också undervisning i hur man presenterar vetenskapliga resultat muntligt och skriftligt, t.ex. i form av seminarier, posters och på webben, där även populärvetenskaplig presentation ingår. Dessutom ingår undervisning i projektledning.

Undervisning

Projektarbete i grupper om 2-4 studenter. Seminarier och övningar i presentationsteknik och projektledning.

Examination

Redovisning i en skriftlig rapport, poster, webbpresentation, samt muntligt i seminarieform. Opposition på annat projektarbete.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter 1TD407, Teknisk-vetenskapliga datorberäkningar NV1 och kan inte räknas i examen samtidigt med denna.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin