Byggnadsmekanik

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TE601

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TE601
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 17 oktober 2022
Ansvarig institution
Institutionen för materialvetenskap

Behörighetskrav

Genomgången kurs Funktionslära föringenjörer. Genomgången kurs Algebra och vektorgeometri varav 1 hp ska vara avklarad.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • formulera jämviktsvillkor för plana kraftsystem,
  • analysera stänger, plana fackverk, balkar och axlar med avseende på inre krafter, spänningar och deformationer,
  • analysera obestämda balkar,
  • behandla fleraxliga spännings- och deformationstillstånd,
  • tillämpa flytvillkor för fleraxliga spänningstillstånd,
  • bestämma kritiska laster för tryckbelastade pelare,
  • analysera dynamiska laster med hjälp av en-frihetsgrad modeller.

Innehåll

Det övergripande syftet är att kunna förstå/förenkla givna problem inom byggnadsmekanik, tillämpa grundläggande principer för att lösa problem, analysera/korrigera lösning, kontrollera deras svar och utveckla kompetentes för att lösa mer komplexa problem. 

Några exempel för problem inom byggnadsmekanik är att analysera balk, fackverk eller ram. Notera också att vi beffiner oss i en tredimensionell rymd, men när det kommer till grundläggande kurser inom strukturmekanik måste problemen förenklas till en-och två dimensionella problem för att kunna lösa dessa med handberäkningar. I senare mer avancerade kurser användes andra metoder för att lösa mer komplexa tredimensionella strukturer.

Krafter och moment. Jämviktsvillkor. Axiellt belastade stänger och plana fackverk. Böjning av balkar och vridning av axlar. Plastisk deformation i balkar. Statiskt obestämda balkar och ramar. Vinkeländringsmetoden för balkar och ramar. Elastisk instabilitet av tryckbelastade pelare. Fleraxliga spännings- och deformationstillstånd. Hookes lag. Flytvillkor. Introduktion till vibration.

Undervisning

Föreläsningar, räkneövningar och inlämningsuppgifter.

Examination

Inlämningsuppgifter (2 hp) samt skriftlig tentamen (3 hp) efter del 1 med betyg G eller U. Inlämningsuppgifter (2 hp) samt skriftlig tentamen (3 hp) efter del 2 med betyg U, 3, 4 eller 5.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin