Materialsyntes och karakterisering

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB280

Kod
1KB280
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi A1N, Materialvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 11 oktober 2022
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

Alternativ 1: 120 hp med 60 hp kemi inklusive 10 hp oorganisk kemi och 10 hp fysikalisk kemi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Alternativ 2: 120 hp med 75 hp fysik eller kemi samt 30 hp materialvetenskap. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • förklara principerna för att syntetisera fasta material på olika metoder t.ex. från fast fas, lösning, smälta, gasfas
  • förklara principerna bakom, och vilken typ av information som erhålls från olika karakteriseringstekniker
  • värdera styrkor och begränsningar hos olika syntes- och karakteriseringsmetoder
  • föreslå tekniska tillämpningar av material som producerats med olika syntesmetoder
  • kritiskt analysera hur och varför den kemisk bindningens natur i ett material påverkas av den syntesvägen och den påverkar de resulterande materialegenskaperna
  • syntetisera ett material genom en mängd olika syntesvägar, efter att ha bedömt deras lämplighet
  • bedöma lämpligheten av olika karakteriseringstekniker (t.ex. för att bestämma form, renhet och andra egenskaper) för ett visst material, utföra olika mätningar för ett material och analysera data
  • föreslå och kritiskt utvärdera lämpligheten av syntes- och karakteriseringsmetoder för ett material riktat mot en specifik tillämpning

Innehåll

Kursen kommer att innehålla detaljer om fastfassyntes, lösningsbaserad syntes (samutfällning, solvotermisk, sol-gel, mikrovågssyntes), syntes från smälta, förbränningssyntes, gasfassyntes för tunna beläggningar (PVD, CVD, sputtring), och polymersyntes.

Det kommer också att täcka spridningstekniker (t.ex. XRD, PDF-analys), spektroskopiska tekniker (t.ex. IR, Raman, XPS, XAS, UV-vis), avbildning (t.ex. SEM, AFM, TEM), metoder för studerande av materialegenskaper såsom elektrokemisk, mekanisk och magnetisk karakterisering (t.ex. SQUID, MOKE, NMR).

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och laborationer.

Examination

Skriftligt prov (6 hp). Godkända laborationer, genom närvaro och skriftliga redovisningar (4 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin