Observationell astrofysik I

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1FA203

Kod
1FA203
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 13 oktober 2022
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

30 hp matematik och 60 hp fysik, Astrofysik I.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

* redogöra för de moderna jord- och rymdbaserade teleskopen, samt de instrument och detektorer som används inom astronomin

* beskriva dagens observationella metoder samt datareduceringsmetoder.

Innehåll

Kursen kommer ge en introduktion till moderna jord- och rymdbaserade teleskop. Sfäriska koordinatsystem. Diverse observationstekniker som direktavbildning, fotometri, spektroskopi, interferometri behandlas, samt därtill hörande teleskop/instrument/detektor konfigurationer. Observationsutförande, kalibreringar och databehandling ingår, både teoretiskt såväl som praktiskt med Westerlundteleskopet vid Ångströmlaboratoriet.

Undervisning

Föreläsningar, instrumentkalibreringsövning och observationsövning.

Examination

Uppfyllda närvarokrav. Skriftligt prov i form av att skriva del av ansökan om observationstid vid ett teleskop, motsvarande 3 hp. Presentationer, motsvarande 1 hp och godkända övningar, motsvarande 1 hp. Betyget baseras på studentens engagemang och förståelse av ämnet.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin