Avancerad mjukvarudesign

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1DL242

Kod
1DL242
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1F, Teknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 17 oktober 2022
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp varav 60 hp matematik, datavetenskap eller teknik, inklusive genomgången Metoder och projektledning för mjukvaruutveckling och en fortsättningskurs i programmering i ett objektorienterat språk. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • sammanfatta och förklara relevanta designprinciper.
  • använda objektorienterad programmeringsmetodik för att designa och implementera större program.
  • använda ett modelleringsspråk som hjälp för att kommunicera kring verklighetsnära problem och lösningar.
  • demonstrera förståelse för kopplingen mellan modelleringsspråk och programspråk, till exempel genom att implementera designmodeller.
  • använda designmönster och andra beprövade lösningar på designproblem.
  • diskutera olika metoder för programvarudesign, deras egenskaper och tillämpbarhet.

Innehåll

Principer och metoder för programvarudesign med särskilt fokus på objektorienterad design. Domänmodellering, programvaruarkitektur, klass och objektmodellering, beteendemodellering, designmönster, designprinciper för fördelning av ansvar (General Responsibility Assignment Software Principles, GRASP). Utvärdering och förbättring av design samt omstrukturering av kod, refaktorisering. Övning i design för ett större program.

Undervisning

Föreläsningar, projekthandledning.

Examination

Muntlig och skriftlig redovisning av uppgifter inom ett projekt.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin