Programmering av effektiva parallella program

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1DL560

Kod
1DL560
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1F, Teknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 17 oktober 2022
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp varav 60 hp datavetenskap inklusive Lågnivåparallellprogrammering och genomgången Avancerad datorarkitektur. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • analysera program med avseende på effektiv användning av resurser såsom cache, minnesbandbredd, CPU och energi
  • använda verktyg för profilering med avseende på energi och prestanda
  • använda tekniker för profilering och optimering för att förbättra programmets effektivitet
  • bestämma uppnådd effektivitet i förhållande till systemets och tillämpningens potential

Innehåll

Introduktion till en eller flera komplexa, beräkningsintensiva applikationer. Profilerings- och mättekniker för prestanda och energiförbrukning. Optimeringstekniker.

Undervisning

Nätbaserade föreläsningar, seminarium, projekt.

Examination

Muntlig och skriftlig redovisning av uppgifter och projekt.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin