Modellering av dynamiska system

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1RT155

Kod
1RT155
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
System i teknik och samhälle G2F, Teknik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 18 oktober 2022
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

60 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive Envariabelanalys. Linjär algebra II och Transformmetoder ska vara genomgångna.

Mål

Kursen ska ge kunskaper om metoder och datorbaserade hjälpmedel för att beskriva och analysera dynamiska system.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • bygga matematiska modeller av system baserat på grundläggande samband
  • tillämpa transformmetoder för att beskriva och analysera linjära dynamiska system
  • analysera enkla olinjära system
  • visa hur modeller kan skattas med parametriska och icke-parametriska metoder
  • översiktligt beskriva stokastiska processer och tidsserier.

Innehåll

Modellanvändning i ingenjörsmässig verksamhet.

Modeller inom fysik/mekanik/elektronik/biologi/ekonomi - översikt.

Modelltyper. Modellförenkling.

Differens- och differentialekvationer, överföringsfunktioner. Begreppen poler, nollställen, frekvensfunktion, stabilitet och kausalitet.

Tillståndsbeskrivning.

Introduktion till olinjära system. Linearisering och stationära lösningar.

Modellering av dynamiska system med parametriska och icke-parametriska metoder.

Introduktion till stokastiska processer och tidsserieanalys.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer och inlämningsuppgifter.

Examination

Skriftligt prov (4 hp), inlämningsuppgift (0,5 hp) samt laborationer (0,5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen samtidigt med Dynamiska system (1TS130), Signaler och system (1TE661) eller Signaler och inbyggda system (1TE682).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin