Dimensionering av konstruktioner

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TE443

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TE443
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G1F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 14 oktober 2022
Ansvarig institution
Institutionen för materialvetenskap

Behörighetskrav

Algebra och vektorgeometri. Funktionslära för ingenjörer. Genomgången kurs Byggnadsmekanik.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundprinciper vid val av beräkningsmodell och statiskt system,
  • redogöra för begreppen dimensionering i brottgränstillstånd och bruksgränstillstånd enligt gällande konstruktionsnormer,
  • redogöra för olika byggnadsmaterial (stål, trä och betong) och deras egenskaper relaterat till dimensionering,
  • självständigt dimensionera balkar i trä, betong och stål belastade i ett plan,
  • självständigt dimensionera centriskt tryckta pelare,
  • dimensionering för samtidig normalkraft och moment,
  • redogöra för begrepp och beteckningar som används vid konstruktiv utformning.

Innehåll

Dimensionering för tre konstruktionsmaterial: stål, trä och betong: 

Dimensionerings- och konstruktionsregler, laster på byggnadskonstruktioner och stormstabilisering enligt Eurokoder. Materialegenskaper hos stål, trä och betong. Dimensionering och analys av balkar under plan böjning, centriskt tryckta pelare smat samtidig normalkraft och moment. Dimensioneringsregler och principer för konstruktiv utformning.

Undervisning

Föreläsningar och räkneövningar. Laboration. Inlämningsuppgifter.

Examination

Skriftlig tentamen (4 hp). Inlämningsuppgifter samt skriftlig redovisning av laborationer (6 hp). 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TE422 Stålbyggnad, 1TE401 Betongbyggnad I eller 1TE423 Träbyggnad.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin