Speldesign 3 - systemdesign

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 5SD066

Kod
5SD066
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Speldesign G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 3 november 2022
Ansvarig institution
Institutionen för speldesign

Allmänt

Kursen ingår i Kandidatprogram i speldesign och grafik, 180 hp, Kandidatprogram i speldesign och programmering, 180 hp, Kandidatprogram i speldesign och projektledning, 180 hp samt Kandidatprogram i speldesign, 180 hp.

Behörighetskrav

30 hp varav minst 15 hp i speldesign och 15 hp i något av ämnena speldesign, datavetenskap, gestaltning i konvergerande medier eller industriell teknik.

Mål

Efter avklarad kurs ska studenten kunna:

  • visa en praktisk och teoretisk förståelse för hur spelsystem kan struktureras för att åstadkomma och förmedla specifika uttryck och idéer,
  • uppvisa en praktisk och teoretisk förståelse för hur spelarens handlingsrymd och relation till spelsystemet påverkar ett spels narrativ,
  • beskriva, visualisera och utvärdera relationen mellan spelmekanismer och spelupplevelser i komplexa spelsystem,
  • designa och utveckla flerspelarspel i syfte att skapa särskilda upplevelser- och lärandemål,
  • designa och genomföra tester menade att mäta korrelationen mellan speldynamiken, spelupplevelsen och spelarens perception, samt diskutera effekten av denna korrelation i specifika fall och kontexter.

Innehåll

Komplexitet i spel 5.0 hp

I kursmodulen tränar studenter användandet av ett flertal abstrakta verktyg vilka används för att skapa och utvärdera komplexitet i spelsystem. Syftet är förståelse för hur komplixerade kedjor av mekanismer påverkar ett spelsystems intuitivitet och användbarhet. Även emergenta beteendens åverkan på spelupplevelsen studeras, samt upplevelsen av hur meningsfull spelupplevelsen är.                                                                                                             

Spelutveckling och testning 5.0 hp

Studenterna jobbar i grupper och tillämpar teori kring spelsystem i designandet och skapandet av ett sällskapsspel för flera spelare. Studenterna använder en iterativ utvecklingsmetod för att, med prototyper, testa och utvärdera speldesignen under hela utvecklinstiden. Studenterna visualiserar och presenterar valda system från sin produktion.

Speltestning och rapportskrivande 5.0 hp

Studenterna designar, utvecklar och testar ett sällskapsspel medan de genomför och dokumenterar en studie baserad på deras utveckling och testning. Syftet är att få förståelse för faktorer som påverkar spelupplevelsen. Studien dokumenteras i en skriven rapport.

Undervisning

Undervisning sker genom föreläsningar, seminarier, workshops och projektarbeten.

Examination

Examination sker genom skriftliga rapporter, seminarier samt deltagande i workshops.

Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. För betyget Väl Godkänd krävs att studenten erhåller betyget Väl Godkänd på den skriftliga rapporten vid det första examinationstillfället.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin