Seismologi

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1GE058

Kod
1GE058
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1F, Geovetenskap A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 november 2022
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp varav (1) 80 hp fysik och matematik, eller (2) 70 hp geovetenskap och 45 hp fysik och matematik. I båda fallen genomgången kurs Global geofysik, 10 hp, varav 4 hp ska vara avklarade, och genomgången kurs Kontinuummekanik inom geofysik, 5 hp, varav 1 hp ska vara avklarad. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • diskutera begreppen och begränsningarna av den grundläggande teorin för seismisk vågutbredning
  • använda principerna för seismologiska instrument för att välja lämplig utrustning för olika applikationer
  • tillämpa metoder för modellering och inversion för att lokalisera jordbävningar och tolka jordens struktur
  • redogöra för hur jordens inre struktur kan tolkas från seismologiska data och diskutera osäkerheter och begränsningar i upplösningen av olika metoder
  • lokalisera jordbävningens källa och i detalj beräkna mekanismen från seismiska observationer.

Innehåll

Seismiska vågkällor. Seismisk vågutbredning: Vågekvationen i olika former. Exakta och approximativa (numeriska) modelleringsmetoder, såsom beräkning av strålgång och tomografi. Exempel på seismiska modelleringsresultat. Volym- och ytvågor i heterogena medier. Seismografer och seismogram. Datalagring och databehandling. Seismiska nätverk. Jordbävningars källparametrar. Makroseismiska studier. Jordbävningsrisker och relaterade fenomen. Seismotektonik. Jordbävningsstatistik.

Undervisning

Föreläsningar, övningar, inlämningsuppgifter.

Examination

Skriftlig tentamen (8 hp) och inlämningsuppgifter (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin