Tidsserieanalys av geofysiska data

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1GE066

Kod
1GE066
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G2F, Geovetenskap G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 27 februari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

90 hp inklusive 75 hp fysik och matematik. Introduktion till beräkningsvetenskap, 5 hp, rekommenderas. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • uttrycka tidsserier med hjälp av linjära funktioner, polynomer eller splines,
  • analysera tidsserier med avseende på deterministiska eller statistiska egenskaper,
  • transformera tidsserier till spektra via Fouriertransformen,
  • redogöra för de processer som leder till vikning och frekvensläckage samt designa filter för att undvika dessa fenomen,
  • jämföra effekten av olika filter i både tids- och frekvensrummet.

Innehåll

Minsta kvadratapproximationer: linjära funktioner, polynom, splines. Deterministiska och statistiska tidsserier. Fourierutveckling: samplingsteoremet; finita tidsserier, läckage och fönsterfunktioner. Skattning av spektra: diskreta och snabba Fouriertransformen; faltning, kovarians och korrelation; kovarians för uppskattning av effektspektrum. Tids- och frekvensfiltrering: faltning och dekonvolution; filtertyper. Z- transformen, wavelets och appliceringen av dessa som filter.

Undervisning

Föreläsningar, inlämningsuppgifter, problemlösning och datorberäkningar.

Examination

Hemtentamen (3 hp) och inlämningsuppgifter (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin