Material och hållbar utveckling

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TM115

Kod
1TM115
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Materialteknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 februari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för materialvetenskap

Behörighetskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp med 70 hp inom ämnena fysik, kemi, materialvetenskap och/eller materialteknik samt 20 hp inom matematik. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • bedöma hur användandet av ett material kan orsaka miljöproblem samt hur man kan minimera dessa,
  • beskriva hur olika material kan återvinnas och vilka faktorer som kan komplicera återvinningsprocessen,
  • värdera och kritiskt granska en livscykelanalys av en befintlig process,
  • redogöra för energianvändning i materialframställning.

Innehåll

Begreppet hållbar utveckling. Materialteknik och miljö. Livscykelanalys. Material, energi och hållbarhet. Materialanvändning och ekonomisk tillväxt. Livscykeldesign, återvinning av elbilsbatterier. Sällsynta jordartsmetaller. Plaståtervinning, mikroplaster. Hantering av industriavfall och hushållsavfall.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och projektarbeten.

Examination

Skriftlig tentamen (4 hp). Muntliga presentationer av projektarbete och aktivt deltagande i seminarier (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin