Internationella interventioner och skydd av civila

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2FK047

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2FK047
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Freds- och konfliktkunskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 27 oktober 2022
Ansvarig institution
Institutionen för freds- och konfliktforskning

Behörighetskrav

Uppfyllda krav för kandidatexamen. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska).

Mål

Efter att ha slutfört kursen förväntas studenterna kunna:

  • Självständigt och kritiskt analysera möjligheter och utmaningar med principen om Ansvar att skydda (Responsibility to Protect)
  • Analysera den potentiella effekten av olika former av intervention för att skydda civila utifrån olika teoretiska perspektiv på våld mot civila
  • Kritiskt och korrekt, på engelska, sammanfatta argument och forskningsresultat inom ämnesområdet
  • Självständigt avgränsa, designa och inom givna tidsramar genomföra en skriftlig uppgift i ämnet

Innehåll

Den här kursen tar sin utgångspunkt i principen om Ansvar att skydda. Vi spårar grunderna till den nuvarande normen att det internationella samfundet har ett ansvar att skydda civilbefolkningen när regeringen antingen är oförmögen eller ovillig att själv göra det. Vi täcker olika former av internationella interventioner - såsom militära interventioner, fredsbevarande operationer, sanktioner och diplomati - och diskuterar deras potentiella effekt på civilbefolkningens säkerhet. För att förstå vilken påverkan dessa interventioner kan tänkas ha är det viktigt att först analysera konfliktsituationen. Därför går vi också igenom olika teorier om våld mot civila, och diskuterar deras implikationer för möjligheter och utmaningar för skydd av civila genom internationella interventioner.

Undervisning

Undervisningen är seminariebaserad. Kursen bygger på aktivt deltagande från studenterna.

Examination

Examination och betyg baseras på studentens prestation i tre avseenden:

  • En skriftig akademisk uppgift, i vilken studenten adresserar en fråga som relaterar till de ämnen som behandlas av kursen
  • En muntlig presentation av en analytisk seminarieuppgift
  • Aktivt deltagande i seminariediskussioner

Två omtentatillfällen erbjuds varje år som kursen erbjuds.

Följande betyg ges: Väl godkänd (VG), Godkänd (G), Underkänd (U)

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin