Fasta tillståndets fysik I

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TG300

Kod
1TG300
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G2F, Teknik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 3 februari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för materialvetenskap

Behörighetskrav

60 hp inom naturvetenskap/teknik. Kvantmekanik och kemisk bindning II samt termodynamik/kemisk termodynamik genomgångna.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • förklara de grundläggande begrepp och modeller som används för att beskriva kristallina ämnens uppbyggnad och fysikaliska egenskaper,
  • använda fysikaliska modeller för att utföra beräkningar av kristallina ämnens egenskaper,
  • översiktligt redogöra för något tillämpningsområde av de fenomen som behandlas i kursen.

Innehåll

Exempel på tillämpningar.

Kristallens uppbyggnad: Gitter, kristallstruktur, reciprokt gitter, Brillouinzoner.

Diffraktion: Teori och experimentella metoder.

Gitterdynamik: Fononer, tillståndstäthet, specifik värme, värmeledningsförmåga.

Elektronteori: Frielektronmodell, grundläggande bandteori, metaller, halvledare, elektrisk ledningsförmåga, dopning.

Laborationer: Gittervibrationer och termiska egenskaper, elektronbandstruktur, halvledare.

Undervisning

Föreläsningar, gästföreläsning, lektioner och laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen (4 hp). Muntlig redovisning av laborationer (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin