Ämnesdidaktiskt självständigt arbete i naturkunskap

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 1BG057

Kod
1BG057
Utbildningsnivå
Grundnivå
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper, 26 januari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Allmänt

Kursen ingår i Ämneslärarprogrammen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. Kursen innehåller ett ämnesdidaktiskt självständigt arbete för ämneslärarexamen inom ämnet naturkunskap.

Behörighetskrav

Inom ämneslärarprogrammet: 30 hp biologi/naturkunskap (inklusive Biologi A 22,5 hp), Kemins grunder och principer, 15 hp, Organisk kemi I, 10 hp, Biokemi I, 5 hp samt Vetenskaplig teori och metod, gymnasielärare 7,5 hp.

Mål

Syftet med kursen är att studenten ska utveckla dels teoretiska och metodologiska färdigheter rörande vetenskapliga studier inom det ämnesdidaktiska området, dels förmågan till vetenskapligt förhållningssätt med relevans för kommande yrkesutövning.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • formulera ett väl avgränsat problem utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv och formulera en ämnesdidaktisk frågeställning
 • självständigt söka och sammanfatta relevant forskning
 • utifrån väl beskrivna teoretiska/metodologiska val genomföra ett självständigt arbete med relevans för kommande arbetsuppgifter i läraryrket
 • självständigt samla in, bearbeta och analysera material utifrån den ämnesdidaktiska frågeställningen
 • tillämpa forskningsetiska principer
 • författa ett självständigt arbete med tydlig struktur och god språklig form
 • kritiskt diskutera andras självständiga arbeten och muntligt försvara det egna.

Innehåll

Under kursen behandlas följande delområden:

Inledande ämnesdidaktisk orientering:

 • Teoretiska och metodologiska utgångspunkter.
 • Ämnesdidaktisk problemformulering, syfte och forskningsfrågor.

Fördjupning och författande av ett självständigt arbete:

 • Litteraturstudier inom den valda ämnesdidaktiska inriktningen.
 • Insamling och analys av data.
 • Författande av ett självständigt arbete.
 • Försvar av det egna arbetet.
 • Opposition på ett annat arbete.

Undervisning

Undervisningen sker i form av seminarier och handledning. Inledande föreläsningar kan förekomma. Handledning av det självständiga arbetet sker enskilt eller i grupp.

Examination

Det självständiga arbetet examineras vid ett avslutande seminarium, dels genom att arbetet ventileras, dels genom att den studerande opponerar på ett annat självständigt arbete.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin