Hållfasthetslära

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TE635

Kod
1TE635
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 26 januari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för materialvetenskap

Behörighetskrav

30 hp inom teknik/naturvetenskap. Envariabelanalys och Mekanik I eller Mekanik baskurs ska vara genomgångna.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • förklara begreppen spänning och töjning i endimensionellt såväl som tredimensionellt tillstånd samt kvantifiera inre krafter och deformation,
  • förklara och tillämpa endimensionella såväl som tredimensionella materialmodeller för elastiska, elastoplastiska, termoelastiska och viskoelastiska material,
  • tolka och framställa symboliska framställningar av endimensionella bärverk under mekanisk last,
  • bestämma inre krafter och deformation i stänger, fackverk, axlar, balkar, tryckkärl och cirkulära skivor,
  • beräkna relevanta kriterier för dimensioneringsproblem, med syfte att undvika plastisk deformation samt elastisk instabilitet,
  • tillämpa energimetoder som ett alternativt tillvägagångssätt för att bestämma inre krafter och deformationer i endimensionella strukturer.

Innehåll

Denna kurs i hållfasthetslära ger en introduktion till analys av spänning och töjning i fasta material under elastisk, elastoplastisk och viskoelastisk deformation. Fokus läggs på undersökning av ett antal fundamentala strukturelement såsom exempelvis stänger, axlar och balkar under olika typer av belastning. I analysen tillämpas både endimensionell och tredimensionell metod, särskilt diskuteras axisymmetriska problem för vilka de allmänna ekvationerna kan förenklas. I kursen behandlas även dimensioneringsproblem med syfte att undvika plastisk deformation och knäckning. Energimetoder introduceras för att bestämma spänning och töjning i tunna endimensionella strukturer.

Undervisning

Föreläsningar, räkneövningar, kommunikationsseminarier, experimentell samt datorbaserad laboration.

Examination

Skriftlig tentamen (9 hp). Laborationer (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin