Självständigt arbete i kemiteknik

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TM001

Kod
1TM001
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 3 februari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för materialvetenskap

Behörighetskrav

120 hp inom Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • arbeta och kommunicera i projekt på ett planerat och systematiskt sätt,
  • söka och tillgodogöra sig kunskaper som behövs för att genomföra projekt,
  • planera ingenjörsmässiga projekt utifrån mål, metod, tidsplan och budget,
  • sammanställa sina resultat på ett systematiskt sätt och rapportera sina resultat skriftligen och muntligen, för både en akademisk och en icke-akademisk publik,
  • redogöra för vikten av hållbar utveckling och diskutera betydelsen av olika roller i gruppen inklusive ledarskap och mångfald i projektarbete,
  • ge konstruktiv kritik till andras muntliga och skriftliga presentationer.

Innehåll

Kursen omfattar föreläsningsserier, seminarier och gruppövningar med verktyg till stöd för att slutligen kunna driva ett större industriellt, ingenjörsmässigt projekt med förstudie, planering, genomförande och avslut. Verktygen i form av föreläsningar kommer att ge studenten kunskaper i hur ett projekt planeras och genomförs med fokus på kommunikation, samarbete projektstyrning och presentationsteknik. En del ämnesmässiga förkunskaper kan komma att ingå som verktyg.

Undervisning

Kursen genomförs till största delen som ett projektarbete i grupp. Undervisningen ges i form av föreläsningar, fördjupningsarbete, seminarier och grupphandledning.

Examination

För att bli godkänd måste den studerande ha deltagit i planerandet och genomförandet av projektet och deltagit i övriga obligatoriska moment. Genomförandet av projektet följs upp vid "milstolpar" under projektets gång där studenterna inför läraren redovisar vilka framsteg de gjort, hur de följer sin tidsplan, samt hur de kompenserar för eventuella brister i tidsplanen. Därutöver ingår muntlig och skriftlig redovisning av projektet, med individuellt fokus. Studenten ska göra minst en aktiv opponering på annat självständigt arbete.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin