Byggkonstruktion

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TE403

Kod
1TE403
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G2F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 31 januari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för materialvetenskap

Behörighetskrav

60 hp inom Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik inklusive Dimensionering av konstruktioner.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för vanliga begrepp, satser och förutsättningar som används vid analys av konstruktion,
  • redogöra för begreppet frihetsgrad samt bestämma frihetsgraderna i enkla stångsystem, balkar och ramar,
  • beskriva beräkningsgången vid analys av stångsystem, balkar och ramar med kraftmetoden, redogöra för förutsättningarna för tillämpningen av metoden samt beräkna kraft- och momentfördelningen i enkla konstruktioner,
  • beskriva beräkningsgången och genomföra en analys av statiskt obestämda balkar och ramar enligt gränslastteori,
  • förklara begreppet influenslinje och dess användning, beräkna influenslinjer för enkla fall, använda influenslinjer för att bestämma farligaste lastställning vid rörliga laster samt beräkna tillhörande dimensionerande moment, tvärkrafter och upplagsreaktioner.

Innehåll

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om metoder för att dimensionera statiskt obestämda konstruktioner, såsom kontinuerliga balkar, ramar och skivor i material som kan modelleras som linjärt elastiska.

Beräkningsmodeller för analys av byggkonstruktioner. Förutsättningar och begrepp.

Systemstomstabilisering.

Kraftmetoden och förskjutningsmetoden för analys av statiskt obestämda konstruktioner.

Gränslastteori för balkar och ramar.

Influenslinjer för bestämning av farligaste lastställning samt dimensionerande moment och krafter.

Undervisning

Föreläsningar och räkneövningar. Inlämningsuppgifter.

Examination

Inlämningsuppgifter (3 hp). Skriftlig tentamen med teori- och räkneuppgifter (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter den tidigare kurser Byggkonstruktion, 1BI122 och kan inte medräknas i en examen samtidigt med denna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin