Additiv tillverkning

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TM009

Kod
1TM009
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi A1N, Materialteknik A1F, Teknik A1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 februari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för materialvetenskap

Behörighetskrav

130 hp inom teknik/naturvetenskap. Tekniska material eller Introduktion till materialteknik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • planera för och använda olika principer för additiv tillverkning,
  • bedöma möjligheter och begränsningar med additiv tillverkning,
  • beskriva hur additiv tillverkning påverkar design av komponenter,
  • redogöra för hur den additiva tillverkningen påverkar materialets struktur och komponenters egenskaper,
  • visa färdigheter i praktiska moment inom additiv tillverkning.

Innehåll

Olika koncept för additiv tillverkning av komponenter i polymer, metaller, keramer och kompositmaterial presenteras och möjligheter och begränsningar jämförs med konventionella tillverkningsmetoder. Olika processteknikers behov av olika former av utgångsmaterial och metoder för att framställa dem. Nödvändighet av design för additiv tillverkning och processberedning diskuteras och praktiseras i laborativa moment. Möjligheter och behov av efterbearbetning samt metoder för kvalitetssäkring och dessa jämförs med de inom konventionell tillverkning.

Undervisning

Föreläsningar och laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen (4 hp). Laborationer (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kan ej ingå i examen tillsammans med 1TM102 Introduktion till additiv tillverkning eller 1TM120 Additiv tillverkning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin