Medie- och kommunikationsvetenskap C: Teori i mediestudier

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IV168

Kod
2IV168
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medie- och kommunikationsvetenskap G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 8 december 2022
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Behörighetskrav

60 hp medie- och kommunikationsvetenskap, varav 7,5 hp mediestudier.

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • redogöra för och därigenom visa på fördjupad förståelse av de huvudsakliga teorierna inom området mediestudier samt därmed förknippade vetenskapsteoretiska förhållningssätt,
  • redogöra för och därigenom visa på fördjupad förståelse av såväl historiska som samtida debatter om centrala begrepp inom området mediestudier,
  • redogöra för och därigenom visa på fördjupad förståelse för mediernas betydelse för kultur och samhälle

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • självständigt och kritiskt analysera och presentera teoretiskt underbyggda förklaringar av nyckelfrågor och diskussioner inom fältet mediestudier,
  • på ett självständigt sätt applicera teorier i konkreta forskningsuppgifter inom området mediestudier.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • självständigt och kritiskt reflektera över medieteoretiska frågor,
  • självständigt och kritiskt resonera kring mediernas makt och betydelse för individ och samhälle.

Innehåll

Kursen, som utgår från grunderna inom tidigare kurser inom MKV A och MKV B, bygger på de huvudsakliga teorierna i, och av relevans för, ämnet samt erbjuder fördjupade studier av den akademiska diskussionen inom fältet. Här visas också hur diskussionen förändras i en digital samtid. Det undersökande perspektivet innebär en djupare förståelse av grunderna för medier genom en epistemologisk, ontologisk, och etisk reflektion kring centrala frågor inom mediestudier.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och uppgifter.

Examination

Kursen examineras genom seminarier, uppgifter och tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin