Additiv tillverkning i industrin - projektkurs

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TM124

Kod
1TM124
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Materialteknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 31 januari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för materialvetenskap

Behörighetskrav

120 hp varav 90 hp teknik/naturvetenskap. Genomgångna kurser Additiv tillverkning i polymera material och Additiv tillverkning i metalliska och keramiska material. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för och med handledning utföra de delmoment som ingår i en verksamhetsspecifik additiv tillverkningskedja,
  • redogöra för processen från design och råmaterial till slutlig produkt i en specifik verksamhet,
  • analysera och motivera strategiska processval utifrån exempelvis produktportfölj, verksamhet, produktionsflöde och ekonomi,
  • analysera och jämföra hur tillverkningskedjan anpassas för olika typer av verksamheter och produkter, och motivera dessa anpassningar.

Innehåll

Projektkurs som delvis ganomförs på plats utanför Uppsala universitet. Minst ett företag eller institut besöks för att se hur additiv tillverkning applicerats i praktiken inom produktion eller produktutveckling. Företagets eller institutets affärsmodell, och hur den påverkar processkedjan och valet av utrustningar, studeras. Arbete med design och modellering i olika programvaror, förberedelser för skrivning, hantering av flöden och risker med råmaterial, tillämpning av efterbearbetning och kvalitetskontroll hos olika företag och institut analyseras och jämförs. Praktiskt arbete utförs i den mån det kan erbjudas.

Undervisning

Projektarbete och seminarier.

Examination

Skriftlig rapport (2 hp). Aktivt deltagande i seminarier och muntlig presentation (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskildstudent examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetetssamordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin