Material i energisystem I

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TE024

Kod
1TE024
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N, Kemi A1N, Materialteknik A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 februari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för materialvetenskap

Behörighetskrav

120 hp inklusive antingen Tekniska material samt genomgången Ytteknik och materialval för funktion och design; eller Introduktion till materialteknik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • analysera och göra materialval utifrån ett systemtänkande,
  • redogöra för specifika förutsättningar för materialval inom olika grenar av energisektorn,
  • redogöra för kända materialproblemområden och deras lösningar inom olika branscher av energisektorn,
  • utföra materialval i aspekter av underhåll, miljö, hälsa och slutförvar.

Innehåll

Principer för utvinning, omvandling och transport av energi inom olika energisektorer presenteras, t.ex. vattenkraft, kärnkraft, vindkraft, förbränningssystem, bränsleceller, batterier, energieffektivisering och elektriska nät. Specifika regelverk och materialutmaningar och strategier för att lösa problem och utmaningar inom olika sektorer diskuteras, liksom generella underhållsaspekter, miljö- och hälsoeffekter samt slutförvar. 

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier. Föreläsningarna föregås av instudering inom respektive område och följs upp med arbete kring föreläsningens specifika innehåll. 

Examination

Seminarier (1 hp). Skriftlig tentamen (4 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin