Metallpulvertillverkning

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TM104

Kod
1TM104
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Materialteknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 31 januari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för materialvetenskap

Behörighetskrav

120 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive antingen Introduktion till additiv tillverkning eller Materialkemi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva olika processer för att producera metallpulver,
  • förklara de pulveregenskaper som går att mäta och beskriva tekniker för detta,
  • beskriva hur pulveregenskaper kan påverkas av legeringssammansättning och hantering,
  • redovisa för produktionsmetoders inverkan på pulvrets generiska egenskaper,
  • beskriva och bedöma lämpligheten för olika pulverbearbetningsvägar för användning inom additiv tillverkning.

Innehåll

Metoder för att tillverka metallpulver av olika legeringar, med speciellt fokus på gasatomisering av pulver för additiv tillverkning. Karakterisering av pulveregenskaper i termer av storleksfördelning, rundhet, sattelitförekomst, renhet, flytbarhet, spridbarhet, etc, dvs mått som är av stor betydelse för pulver som ska användas inom additiv tillverkning. Risker och rutiner för säker hantering av metallpulver.

Undervisning

Föreläsningar, hemuppgift och laboration.

Examination

Hemuppgift (2 hp), laboration (1 hp) och skriftlig tentamen (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin