Datorsystem med projektarbete

20 hp

Kursplan, Grundnivå, 1DT003

Kod
1DT003
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap G2F, Teknik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 januari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

60 hp inklusive genomgången Datorarkitektur varav minst 5hp ska vara avklarade, samt genomgången Imperativ och objektorienterad programmeringsmetodik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för hur operativsystem växelverkar med maskin- och programvara.
  • förklara och använda algoritmer och tekniker för schemaläggning och synkronisering i olika system.
  • redogöra för principerna för olika programmeringsmodeller av flerkärniga system, till exempel processer, trådar, meddelandeöverföring och "software transactional memory", och konstruera program som använder dessa.
  • genomföra ett strukturerat projektarbete tillsammans med andra studenter samt, under processen, reflektera över och utveckla gruppens samarbete.
  • Planera ett projekt som är kopplat till globala hållbarhetsmål så att det kan genomföras inom givna ramar.
  • presentera och diskutera kursens innehåll muntligt och skriftligt med för utbildningsnivån lämplig färdighet.
  • förklara övergripande hur Internet är konstruerat och fungerar.
  • använda grundläggande verktyg för att undersöka ett nätverk och arbeta på ett distribuerat sätt.
  • redogöra för grunderna inom data- och nätverkssäkerhet.
  • Reflektera kring etiska konsekvenser av en egen systemdesign

Innehåll

Processer, minnesmodeller och middleware. Synkronisering mellan processer inom samma dator samt på olika datorer. Namnhantering inom datorer samt i ett nätverk. In- och utmatningssystem. Filsystem. Olika typer av informationsskydd. Problem som kan uppkomma vid samtidighet, exempelvis data race, dödlägen, ömsesidigt uteslutande. Avbrottshantering. Pålitlig informationsöverföring. Routing och Forwarding. TCP/IP. DNS. Några fysiska teknologier, exempelvis Ethernet och WiFi. Säkerhetsaspekter, grundläggande kryptologi och nätverkssäkerhet. Etiska konsekvenser av designval. IT-systems relation till globala hållbarhetsmål.

Programmering av system som inbegriper kommunikation i olika former såväl inom en dator som mellan olika kärnor i en dator eller mellan olika datorer över ett nätverk. Praktisk användning av kunskaperna i genomförande av projektarbete i grupp. Verktyg för dokumenthantering, versionshantering, felsökning, testning, hantering av programbibliotek och dylikt. Agila arbetssätt och gruppdynamik.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer, uppgifter och projektarbete i grupp i ett större projekt (omfattande c:a 8hp).

Examination

Skriftlig tentamen samt muntlig och skriftlig redovisning av uppgifter (12 hp). Konstruktivt deltagande, muntlig och skriftlig redovisning av projekt (8 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kan ej ingå i examen tillsammans med 1DT049 Processorienterad programmering eller 1DT044 Operativsystem I, 1DT089 Operativsystem och multicoreprogrammering eller 1DT096 Operativsystem och processorienterad programmering.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin