Trender i molekylärbiologi och bioteknik

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1BG396

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1BG396
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi A1N, Tillämpad bioteknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 9 februari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Avklarade kurser om 150 hp inklusive 30 hp biologi och 30 hp kemi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • visa djup förståelse för de molekylära mekanismerna och de styrande principerna för centrala dogmat och relaterade cellulära processer
  • diskutera och analysera vetenskapliga frågor inom molekylärbiologi och bioteknik genom att granska ny vetenskaplig litteratur
  • lära sig och implementera de tekniker som används i molekylärbiologi och tillämpa "Good Laboratory Practice"
  • kommunicera effektivt i ett team, förbereda och ge en vetenskaplig presentation och organisera studier enligt en överenskommen tidsplan
  • visa insikt om molekylärbiologins och bioteknikens möjligheter, begränsningar och roll i samhället.

I kursen ingår delkursen Generiska kompetenser. Efter godkänd delkurs ska studenten kunna:

  • redogöra för etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, inklusive plagieringsfrågor och lika villkor/lika behandling.

Innehåll

Avancerad kunskap om DNA och kromosomer. DNA-replikation, rekombination och reparation. RNA-transkription. Proteinsyntes. Jämförelse av de bakteriella och eukaryota systemen. Reglering av genexpression i bakterier och eukaryoter. Proteinstruktur och -funktion. Proteinveckning och degeneration. Alzheimer's och prionsjukdomar. Cellens komponenter. Proteinsortering och transportering. Tillämpningar av molekylärbiologisk forskning samt Good Laboratory Practice (GLP). Etik, plagiat och lika villkor/lika behandling.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, laborationer och projektarbete. Deltagande i seminarier, laborationer och projektarbete är obligatoriskt.

Examination

Teorin (6 hp) examineras genom skriftligt prov.

Forskningsanknytning (6 hp) examineras genom skriftligt prov samt fordrar godkända labbrapporter och aktivt deltagande i seminarier.

Grupprojekt (2 hp) fordrar en muntlig seminariepresentation.

Generiska kompetenser (1 hp) examineras genom skriftliga prov.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen har studenter med olika bakgrund, och undervisningen har därför viss individuell uppläggning. Kursen kan ej samtidigt tillgodoräknas med 1BG043 Trender i molekylärbiologi och bioteknik L.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin