Engelska för lärare i åk 4-6: En brygga till internationalisering

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 9LF046

Kod
9LF046
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Didaktik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper, 23 januari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Kursen syftar till att studenten utvecklar goda kunskaper om engelska och internationalisering i grundskolans år 4-6. Studenten ska utveckla kunskaper om engelska som världsspråk, internationalisering, mångkulturalitet i skolan, färdigheter i muntlig och skriftlig engelska och digitalisering i klassrummet samt förmåga att tilämpa dessa kunskaper i undervisningen.

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

 • tillämpa kunskaper om engelska som världsspråk
 • tillämpa kunskaper om internationalisering i undervisning i engelska för yngre åldrar
 • tillämpa olika didaktiska modeller, metoder och tekniker för kommunikativa, kreativa och elevaktiva arbetssätt i engelskundervisningen
 • använda digitala resurser för elevers lärande.

Innehåll

 • Central språkdidaktisk teori med fokus på yngre elever.
 • Språkdidaktiska modeller och tekniker.
 • Olika aspekter av den engelskspråkiga världen.
 • Det engelska språkets position i världen.
 • Internationalisering och mångkultur i undervisningen.
 • Litteratur och kultur i engelskundervisningen.
 • Digitalisering i undervisningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Seminarier är obligatoriska och förutsätter aktivt deltagande. 

Examination

Kursen examineras genom skriftliga och muntliga uppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin