Strömnings- och värmelära

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1FA430

Kod
1FA430
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 31 januari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

Algebra och vektorgeometri. Funktionslära för ingenjörer. Genomgången kurs i Byggnadsmekanik.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp inom teknisk värme- och strömningslära
  • beräkna verkningsgrader, värme- och kylfaktorer
  • beräkna friktions- och tilläggsförluster samt flöden och tryck i ledningar
  • bestämma vattendjup, flöden och hastigheter i rörledningar
  • visa analytisk problemlösningsförmåga vid byggtekniska tillämpningar samt bedöma resultatens rimlighet
  • genomföra experiment samt redovisa och förklara resultaten

Innehåll

Termodynamik: Grundläggande begrepp som inre energi, entalpi och entropi. Tillståndsdiagram och -tabeller. Termodynamikens huvudsatser. Energibalans för processer i slutna och öppna system. Kretsprocesser för värmemotor, kylmaskin och värmepump, termisk verkningsgrad, köldfaktor och värmefaktor.

Strömningslära: Grundläggande begrepp som massflöde, volymsflöde, kontinuitetsekvationen. Laminär och turbulent strömning, Reynolds tal, viskositet, kavitation, Bernoullis ekvation. Dimensionering av rörledningar. Strömningsmaskiner såsom turbiner, pumpar, fläktar, kompressorer. Behovsberäkningar för byggnader.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer och seminarium. Inlämningsuppgifter.

Examination

Skriftlig tentamen (3 hp), inlämningsuppgifter (1 hp) och laborationer (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i samma examen som Hydraulik för byggare 1TE417 och Installationsteknik 1TE418.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin