Projekt 2: Detaljprojektering av småhus

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TE444

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TE444
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G1F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 31 januari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

Introduktion till byggteknik. Byggnadsprojektering med ritteknik. Genomgångna kurser Byggnadsmaterial och Projekt 1: Projektering av småhus.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • tillämpa tillvägagångssätt för upprättande av förfrågningsunderlag enligt AMA,
  • redogöra för och beskriva byggprocessens olika delar från systemhandling till huvudhandling,
  • beskriva och tillämpa principer för dimensionering och utformning av ventilations-, värme-, tappvatten-, och spillvattensystem i en byggnad
  • ,
  • beskriva system för el- och IT-installationer samt reglering av termisk komfort och luftkvalitet i en byggnad,
  • tillämpa metoder för kollisionskontroll av installationsritningar.
  • tillämpa metoder för miljöcertifiering av byggnader,
  • redogöra för lagar och bestämmelser gällande arbetsmiljö och säkerhet relevanta för byggbranschen,
  • beskriva vanliga mätmetoder för plan och höjdmätning, samt referenssystemens uppbyggnad och användning.

Innehåll

Utförande av bygghandlingar inför förfrågan. AMA-systemet (Allmän Material- och Arbetsbeskrivning). Utförande av detaljerade projekteringsritningar med BIM. Förfrågningsunderlag. Teknisk beskrivning. Inomhusklimat. Luftbehandlingsteknik. Teknik för tappvattenförsörjning, spillvattenhantering, ventilation och värmeavgivning i byggnader. Teknik för kyl-, luft- och värmetillförselsystem. Teknik för el- och IT-installationer i en byggnad. Principer för utformning och dimensionering av installationssystem. Styr- och reglerprinciper för värme-, kyl- och ventilationssystem i en byggnad. Samordning och kollisionskontrol av olika discipliner såsom ventialation-, uppvärmning-, vatten-, spillvatten- och elinstallationer. Byggnadsfysikaliska indikatorer för miljöcertifiering av en byggnad. Samhällets krav på byggnader såsom termisk komfort, energianvändning, vattentemperatur, luftkvalitet och säkerhetLagar och bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet med fokus på byggbranschen, inkl byggproduktion.

Undervisning

Föreläsningar, studiebesök, seminarier och handledning av projektarbete i grupp.

Examination

Aktivt deltagande vid övningar, studiebesök och seminarier (2 hp), skriftliga tentamina (4 hp) samt skriftliga och muntliga redovisningar av projektuppgift (4 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TE434 Byggteknik I, 1TE413 Fältmätning, 1TE421 Rit- och CAD-teknik II eller 1TE404 Byggprocessen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin