Industriell ekonomi IV: företaget och omvärlden

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TS330

Kod
1TS330
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2 februari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

60 hp inom Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi. Industriell ekonomi II: organisering, produktion och marknad. Genomgången kurs Industriell ekonomi III: projekt i affärs- och teknikutveckling.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

inom nationalekonomi för ingenjörer,

  • förklara och använda centrala nationalekonomiska teorier, modeller och begrepp, samt identifiera deras underliggande antaganden,
  • identifiera och reflektera kring hur nationalekonomiska aspekter påverkar teknikintensiva företag på globala marknader och samhällsekonomins funktionssätt i stort,

inom finansiering,

  • redogöra för olika typer av investeringar samt beräkna finansiella konsekvenser av investeringar för teknikintensiva företag,
  • analysera ett företags kapitalstruktur och kapitalkostnad,
  • redogöra för hur kapitalmarknader organiseras samt beräkna avkastning och risk för aktier och aktieportföljer,

inom industriell dynamik och hållbar omställning,

  • analysera tekniska, ekonomiska, sociala, etiska, miljömässiga, legala och politiska förutsättningar för och konsekvenser av industriell aktivitet,
  • föreslå hållbarhets- och affärsstrategiska värdeskapande åtgärder utifrån analys av teknikintensiva företags nuvarande hållbarhetsarbete och dess relation till omvärlden,
  • redogöra för bakgrund, förutsättningar, behov och konsekvenser av hållbar omställning i olika industriella miljöer på global, nationell och regional nivå,

inom reflektiva strimman,

  • kritiskt reflektera kring teknikintensiva företags sociala, miljömässiga och ekonomiska värdeskapande i olika delar av världen,
  • kritiskt reflektera kring förgivettagna aspekter inom dominant ekonomisk och finansiell teori och praktik och dess påverkan på teknikintensiva företag.

Innehåll

Företag agerar alltid i en specifik kontext där omgivningen ställer krav och villkor som både möjliggör och begränsar det teknikintensiva företagets verksamhet. Samtidigt har företag idag en stor inverkan på dess direkta och indirekta omgivning. I kursen breddas perspektivet på det teknikintensiva företaget ytterligare, och fokus ligger på förhållandet mellan företaget och denna omgivning. Centralt i denna relation är bland annat hur det teknikintensiva företaget kan arbeta med olika typer av värdeskapandeprocesser genom hållbar omställning, vilken inverkan olika externa intressenter har på företagets förmåga att innovera, och hur teknikintensiva företag påverkas av olika typer av politisk och ekonomisk styrning, policy och regleringar. Antaganden om relationen mellan det teknikintensiva företaget och dess omgivning diskuteras och analyseras kritiskt inom den reflektiva strimman där alternativa perspektiv på denna relation presenteras.

Kursen består av fyra delar: Nationalekonomi för ingenjörer, Finansiering, Industriell dynamik och hållbar omställning, samt den parallellt löpande Reflektiva strimman.

Nationalekonomi för ingenjörer: Grundläggande begrepp och teorier i mikro- och makroteori. Hur en marknadsekonomi allokerar resurser och hur ekonomisk politik påverkar resursallokeringen. Centrala makroekonomiska begrepp och samband såsom; nationalräkenskaperna, arbetslöshet och inflation, ekonomisk politik och ekonomisk tillväxt.

Finansiering: Företagsfinansiella teorier, modeller och strategier. Hur olika typer av företag kan finansiera investeringar och hur kapitalstrukturen i balansräkningen kan påverkas. Hur finansiella marknader är organiserade och exempel på aktörer och produkter på denna marknad. Hur företag värderas samt hur avkastning och risk kan beräknas för aktier och aktieportföljer.

Industriell dynamik och hållbar omställning: Industriell dynamik och förändringsprocesser i olika industriella miljöer på global, nationell och regional nivå, utifrån socioekonomiska, tekniska och politiska perspektiv. Även alternativa teorier diskuteras. Särskilt fokus på industriella förändringsprocesser med avseende på hållbar utveckling, dvs hållbar omställning av och med stöd av industrin.

Reflektiva strimman: Kritisk granskning av antaganden inom dominanta teorier och modeller om industriföretagets omgivande kontext. Konflikter och synergier mellan olika typer av värdeskapande. Alternativa perspektiv granskas även kritiskt.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, fallstudier, grupparbeten och studiebesök.

Examination

Nationalekonomi för ingenjörer: Skriftlig och muntlig redovisning av inlämningsuppgift (2 hp), skriftlig tentamen (2 hp).

Finansiering: Skriftlig och muntlig redovisning av inlämningsuppgifter (2 hp), skriftlig tentamen (2 hp).

Industriell dynamik och hållbar omställning: Aktivt deltagande på seminarier och studiebesök (1 hp), fallstudierapporter och essäer (4 hp).

Reflektiva strimman: Aktivt deltagande på seminarier (1 hp), kursdagbok (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin