Att driva, leda och utveckla hållbara besöksnäringsföretag

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TG435

Kod
1TG435
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Hållbar destinationsutveckling A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2 februari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

Genomgången kurs Introduktion till entreprenörskap inom besöksnäringen. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • redogöra för och kritiskt resonera kring olika sätt att förhålla sig till värde och värdeskapande ur särskilt etiska perspektiv och hållbarhetsperspektiv,
  • kritiskt diskutera hur entreprenörskap och företagande inom besöksnäringen kan bidra till hållbar regional utveckling,
  • redogöra för och problematisera vad som kännetecknar hållbart företagande i besöksnäringen samt vilka förutsättningar och möjligheter detta innebär för ledning, marknadsföring samt förvaltning i sådana företag,
  • analysera omvärldsförutsättningar för hållbart företagande och entreprenörskap i besöksnäringen, samt föreslå strategier för att identifiera, realisera och vidareutveckla olika typer av lösningar med bas i en sådan analys,
  • redogöra för och kritiskt resonera kring olika sätt att förhålla sig till hållbara strategier samt att resonera kring hur sådana strategier kan implementeras i olika typer av besöksnäringsföretag,
  • redogöra för hur etablerade besöksnäringsföretag kan bygga system och rutiner för att systematiskt bevaka omvärlden  för företagets förvaltning med ett särskilt fokus på hållbart företagande.

Innehåll

Hållbarhet och förvaltning i besöksnäringen. Teoretiska perspektiv kring hållbarthet, innovation och hållbart företagande. Exempel på samarbete med strategiska partners (myndigheter, organisationer och företag) för hållbar destinationsutveckling. Strategier för att välja och engagera kunder och medarbetare för hållbart företagande i besöksnäringen. Verktyg och metoder för att analysera och vidareutveckla företag. Kundanalys, segment och segmentering som bas för målgruppsbestämning i besöksnäringsföretag. Marknadskommunikation samt analys av olika typer av data som underlag för styrning och vidareutveckling av företag i besöksnäringen. Olika perspektiv på värde och värdeskapande för hållbart företagande. Etiska perspektiv på hållbar tjänsteproduktion. CSR-strategier och deras roll i företagets strategiska utveckling.

Undervisning

Föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier och handledning av projektarbete.

Examination

Skriftlig tentamen (5 hp) samt muntlig och skriftlig redovisning av projektuppgifter (10 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i samma examen som 1TG425 Att driva och leda besöksnäringsföretag eller 1TG426 Strategisk utveckling av besöksnäringsföretag.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin