Säkerhet i reglersystem

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1RT004

Kod
1RT004
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1N, Inbyggda system A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 februari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp inklusive 60 hp inom teknik/naturvetenskap, varav 20 hp matematik, samt en av kurserna Reglerteknik I och Introduktion till datorbaserade reglersystem. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Kursen syftar till att introducera studenterna till säkerhetsaspekter som uppstår i moderna regler- och styrsystem, i och med deras digitala och nätverksbaserade implementering. En stor del av kursen ägnas åt en genomgång av grundläggande principer och angreppssätt för modellering, analys och detektering av fel och cyberattacker i reglersystem.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara grundläggande principer för säkerhet i säkerhets- och uppdragskritiska system
 • redogöra för begreppet risk, och beskriva hur man åstadkommer riskhantering genom systemdesignprocessen
 • modellera och analysera stabilitet och prestanda för digital reglering
 • dimensionera observatörsbaserade feldetekteringsfilter för additiva fel
 • analysera vilka begränsningar som feldetekteringsfilter har för specifika klasser av systemkomponentfel och cyberattacker
 • motivera vilka säkerhetsmekanismer som är lämpligast för olika typer av cyberattacker
 • utvärdera riskerna för olika säkerhetshot och effektiviteten av säkerhetsmekanismer i benchmarksystem.

Innehåll

Huvudmomenten i kursen är

 • säkerhet i nätverksbaserade styrsystem
 • övervakning av reglerprestanda och reglering under rådande fel
 • feldetektering och felisolering
 • cyberattacker och säkerhetsmekanismer i reglersystem

Kursen omfattar:

Matematisk beskrivning av (tidskontinuerliga och tidsdiskreta) linjära system i närvaro av kommunikationsnätverk, fel och attacker. Nätverksbaserade reglersystem. Samplade system. Övervakning av reglerprestanda. Feldetektering och -isolering genom modell- och databaserade metoder. Cybersäkerhet i styrsystem och typiska attackexempel och scenarier. Säkerhets- och riskhantering. Säkerhetsmekanismer.

Undervisning

Föreläsningar, räkneövningar, laborationer, inlämningsuppgifter och ett miniprojekt.

Examination

Inlämningsuppgifter, laborationer, miniprojekt.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin