Självständigt arbete i miljö och vattenteknik

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TV017

Kod
1TV017
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 februari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp inom Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • använda fördjupade och breddade kunskaper inom teknikområdet miljö- och vattenteknik i ett självständigt projekt
  • praktiskt planera och genomföra ett större projekt på ett strukturerat och organiserat sätt, som efterliknar yrkeslivet,
  • självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
  • sammanställa och använda och på ett kritiskt sätt tolka information från olika relevanta teknikområden baserat på vetenskapsteori och forskningsmetodik, ,
  • väga in samhälleliga och etiska aspekter i ett större projekt och diskutera projektets koppling till en hållbar samhällsutveckling,
  • redovisa sina kunskaper på svenska och i viss utsträckning på engelska för olika målgrupper både i vetenskaplig och populärvetenskaplig form,
  • ge konstruktiv kritik till andras muntliga och skriftliga presentationer samt

    presentera projekt skriftligt och muntligt på ett pedagogiskt sätt.

Innehåll

Det självständiga arbetet görs som projekt och avser att träna hur projekt planeras, leds och genomförs inom yrkeslivet. Inom kursen arbetar studenterna i större projektgrupper för att få färdighetsträning i projektmetodik. Kursen integrerar, fördjupar och utvecklar studentens färdigheter inom ett avgränsat område av det som behandlats inom tidigare genomförda kurser på programmet. Studenten väljer själv ämnesområde genom sitt val bland de projekt som erbjuds. Särskild vikt läggs vid träning i att kunna rapportera skriftligt genom att självständigt författa en hel eller del av en projektrapport som ska vara läsvärd för en specificerad läsekrets. Dessutom ska arbetet redovisas både muntligt och skriftligt.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och grupphandledning. Arbetet genomförs till största delen som ett projektarbete och bedrivs i en projektgrupp.

Examination

Examination sker i form av

- skrivandet av en teknisk rapport, som kan vara självständigt författad omfattande hela arbetet eller en tydligt identifierbar del av en gemensam rapport,

- en muntlig presentation med opponering samt

- en skriven populärvetenskaplig sammanfattning på svenska eller engelska.

Aktivt deltagande i seminarier och gruppövningar.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

På grund av kursens upplägg (studenterna arbetar i projektgrupper) krävs närvaro under hela kursen.

Kursen startar med en introduktionsvecka med obligatorisk undervisning mellan 8-17 varje dag. Efter den följer ett större projektarbete i gruppform. Utöver schemalagd undervisning kommer studenterna inom respektive projektgrupp att planera gruppens arbete under resten av kursen (mellan kl. 8-17, utom de dagar som definieras som undervisningsfria). Vid projektstarten ges ytterligare specifik information om tidsfrister inom kursen som gruppernas planering måste ta hänsyn till.

Projektarbetet bedrivs självständigt av respektive grupp med handledning. Det självständiga arbetet är inom denna kurs inte definierat som ett individuellt arbete.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin