Additiv tillverkning i polymera material

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TM105

Kod
1TM105
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Materialteknik A1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 31 januari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för materialvetenskap

Behörighetskrav

120 hp inom teknik/naturvetenskap, inklusive antingen (1) Polymerteknologi, (2) Polymera material eller (3) Polymerkemi och Tekniska material. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för och utföra de normala arbetsflödena inom AM av polymerer,
  • förklara och förstå de viktigaste fördelarna respektive begränsningarna med de olika AM metoderna extrusion, fotopolymerisering, powder bed fusion, material jetting samt binder jetting,
  • redogöra för och tillämpa det "design space" som de olika AM teknikerna tillåter,
  • Med hjälp av extrusion och powder bed fusion kunna framställa funktionella prototyper utifrån angivna specifikationer.

Innehåll

Kursen syftar till att ge studenten en överblick av teknologier och arbetsflöden för additiv tillverkning (AM) av polymerer och grundläggande förståelse för de möjligheter och begränsningar dessa tekniker medför.

Olika tekniker för AM av polymerer presenteras presenteras innefattande extrusion, fotopolymerisering, powder bed fusion, material jetting samt binder jetting och deras användningsområden och begränsningar diskuteras. Normala arbetsflöden för användning av AM-teknikerna demonstreras och praktiseras. Metoder för karakterisering av tillverkade komponenter. Skillnader mellan aktuella AM-tekniker och konventionell formsprutning och gjutning diskuteras.

Undervisning

Föreläsningar och gruppvist projektarbete med praktiska moment.

Examination

Skriftlig tentamen (3 hp). Projektarbete (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin