Kemisk energilagring

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB269

Kod
1KB269
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Energiteknik A1N, Kemi A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 februari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

120 hp kemi och fysik, varav minst 20 hp kemi inklusive Materialkemi 10 hp, alternativt Introduktion till materialteknik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Kursens syfte är att beskriva betydelsen av kemisk energilagring och funktionen hos system för elektrokemisk energiomvandling.

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • analysera och värdera energilagring på kort och lång sikt samt energilagringens plats i energisystemet i stort,
  • förklara och jämföra funktionen hos batterier, bränsleceller och superkondensatorer,
  • beskriva och förklara de viktigaste vetenskapliga och tekniska faktorerna som påverkar elektrokemisk energilagring och -omvandling,
  • diskutera säkerhetsaspekter och miljökonsekvenser, samt motivera materialval för litiumbatterier, bränsleceller och superkondensatorer,
  • tillgodogöra sig och återge innehållet i vetenskapliga rapporter och artiklar.

Innehåll

Grundläggande begrepp inom energilagring och -omvandling, med fokus på litiumjonbatterier, superkondensatorer och bränsleceller. Säkerhetsaspekter, materialval och experimentella metoder för att utvärdera och jämföra litiumjonbatterier, superkondensatorer och bränsleceller. Vetenskapliga och tekniska faktorer som påverkar elektrokemisk energilagring och -omvandling. Anod- och katodmaterial. Elektrolytaspekter. Laboration med bl a analys av upp- och urladdningskurvor, polarisation och impedansspektroskopi.

Undervisning

Föreläsningar, fördjupningsuppgifter i seminarieform (obligatoriska moment), laboration (obligatoriskt moment).

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut motsvarande 3 hp, seminarier och laborationskurs, 2 hp.

För godkänt slutbetyg krävs att alla delmoment bedömts godkända. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet samt seminarierna och laborationen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med kursen Tillämpad elektrokemi 10 hp (1KB717).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin