Byggnation, drift och underhåll av vindparker

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1GV156

Kod
1GV156
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Vindkraftsprojektering A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 9 februari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Kandidatexamen inom teknik, naturvetenskap eller samhällsvetenskap samt 45 hp vindkraftsprojektering på avancerad nivå. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för olika moment inom byggnation av vindkraftsprojekt
  • redogöra för hur drift och underhåll planeras för vindkraftsprojekt
  • skapa en detaljerad byggplan för ett vindkraftsprojekt
  • redogöra för hur driften kan optimeras i vindkraftsparker 
  • identifiera problem och risker och föreslå lösningar för detta i projektplaner och tidsscheman

Innehåll

Kursen innehåller planering och schemaläggning av vindkraftsprojekt.  Den tar även upp hur potentiella problem kan hanteras och vilka lösningar som finns både för vanliga och oväntade händelser i tidsschemat. Kursen introducerar vägledning för byggnation, drift och nedmontering av vindkraftsprojekt. Dessa används för att skapa en projektplan som identifierar och tillhandahåller lösningar för potentiella problem och risker  som kan finnas i projekt. Kursen kommer även att identifiera nyckelutmaningar och lösningar för planeringen av ett vindkraftsprojekts byggnations- och driftsfas där även hälsa och säkerhetsaspekter ingår.  Kursen introducerar även strategier för drift och underhåll samt metoder för uppföljning och optimering av driften.

Undervisning

Föreläsningar, workshops och seminarier.

Examination

Skriftliga och muntliga inlämningsuppgifter 4 hp, aktivt deltagande i seminarier 2 hp och skriftlig projektrapport 4 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin