Ledning och finansiering av vindprojekt

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1GV157

Kod
1GV157
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Vindkraftsprojektering A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 9 februari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Kandidatexamen inom teknik, naturvetenskap eller samhällsvetenskap samt 45 hp vindkraftsprojektering på avancerad nivå. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • utföra detaljerade analyser av intäkter, kostnader och finansiering av hela livscykeln för land-och havsbaserade vindkraftsprojekt 
  • beräkna indikatorer för nyckelresultat för att analysera lönsamhet samt skuldtäckningsgrad i vindkraftsprojekt 
  • redogöra för de avtal och finansiella dokument som behövs inför byggnation och drift av vindkraftsprojekt
  • förhandla fram fördelaktiga projektkontrakt ur ett investerings- och projektutvecklarperspektiv

Innehåll

. . Kursen beskriver hur ett ramverk för kostnader och finansiering av land- och havsbaserade vindkraftsprojekt kan utvecklas. Nyckelresultatindikatorer för lönsamheten i vindkraftsprojekt beräknas för att möjliggöra ett investeringsbeslut.   De tekniska och ekonomiska avtal som behövs för utvecklingen och driften av vindkraftsprojekt kommer att identifieras och diskuteras i detalj. Praktiska övningar och grupparbeten, med avtal från redan genomförda vindkraftsprojekt, möjliggör en djupare förståelse för livscykeln i ett vindkraftsprojekt..

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, grupparbete.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter och aktivt deltagande i seminarier 3 hp.

Skriftlig och muntlig presentation av projektarbete 2 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin