Stadsliv och hållbar utveckling

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2KU069

Kod
2KU069
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Samhällsgeografi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 28 februari 2023
Ansvarig institution
Kulturgeografiska institutionen

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • redogöra för sambanden mellan stadens fysiska form och de ekonomiska och politiska processer som påverkar stadens utveckling;
  • identifiera och diskutera olika hållbarhetsutmaningar gällande stadens sociala liv, inklusive mobilitet, deltagande, trygghet och människors möjligheter att göra hållbara val i vardagen;
  • identifiera och diskutera länkar mellan social och ekologisk hållbarhet i staden;
  • redogöra översiktligt för samhällsplaneringens principer och verktyg;
  • självständigt skriva redovisningar och analyser.

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper om stadsutveckling och samhällsplanering, i ett svenskt perspektiv med internationella utblickar. Detta relateras till den hållbara utvecklingens tre dimensioner: social, ekonomisk och ekologisk uthållighet. Särskilt fokus ligger på frågor om tillgänglighet, delaktighet och möjligheter för stadens invånare att göra hållbara val i sina vardagsmiljöer.

Undervisning

Nätbaserad utbildning.

Examination

Kursen examineras och rapporteras i form av delmoment. Varje delmoment examineras i form av en skriftlig inlämningsuppgift. Betyg på hel kurs baseras på en samlad bedömning av studentes prestation. Som sammanfattningsbetyg på hela kursen används något av uttrycken Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Godkänd krävs att samtliga delmoment är godkända. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin