Geopolitik och internationella relationer

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2KU076

Kod
2KU076
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Samhällsgeografi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 28 februari 2023
Ansvarig institution
Kulturgeografiska institutionen

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • redogöra för centrala geopolitiska teorier och begrepp;
  • redogöra för relationer mellan länder, liksom för organisationers och andra aktörers roller ur ett globalt politiskt perspektiv;
  • redogöra för hur gränser, nationer, stater, regioner och lokalsamhällen samverkar och motverkar varandra i ett komplext nät av relationer;
  • redogöra för globala och mellanstatliga geopolitiska händelser och skeenden, liksom för deras konsekvenser för människors vardagsliv;
  • redogöra för betydelsen av genus, etnicitet och nationalism i detta sammanhang;
  • självständigt skriva redovisningar och analyser.

Innehåll

Kursen behandlar centrala begrepp och teorier inom geografi och geopolitik, som hjälper oss att förstå och analysera internationella relationer.  I fokus står frågor om relationer mellan länder, men också organisationers och andra aktörers roller på den globala politiska arenan. Kursen tar fasta på att gränser, nationer, stater, regioner och lokalsamhällen samverkar och motverkar varandra i ett komplext och i många fall svåröverskådligt nät av relationer. Förutom globala och mellanstatliga geopolitiska händelser och skeenden, läggs stor vikt vid de konsekvenser som människor står inför i sina vardagsliv. Betydelsen av genus och etnicitet belyses särskilt.

Undervisning

Nätbaserad utbildning.

Examination

Kursen examineras och rapporteras i form av delmoment. Varje delmoment examineras genom författande av en skriftlig inlämningsuppgift. Betyg på hel kurs baseras på en samlad bedömning av studentens prestation. Som sammanfattningsbetyg på hela kursen används något av uttrycken Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Godkänd på hel kurs krävs att samtliga delmoment är godkända. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin