Kvalitetssäkring i systemutveckling

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IS224

Kod
2IS224
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Informationssystem G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 13 april 2023
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Behörighetskrav

30 hp informationssystem varav 7,5 hp programmering.

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • beskriva förutsättningar för kvalitetssäkring i systemutveckling, både med avseende på verksamhetsaspekter och programvarutekniska aspekter,
  • redogöra för etablerade modeller och metoder för utvärdering av IT-system och systemutvecklingsprocesser,
  • relatera olika kvalitetsaspekter inom systemutvecklingssammanhang till varandra.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • konfigurera och genomföra automatiserad testning av programvara,
  • planera och implementera tester i programkod,
  • utvärdera informationskvalitet, programvarukvalitet och verksamhetsnytta.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • värdera kvalitetsbrister i systemutvecklingsprocesser och deras implikationer för människor och organisationer,
  • värdera hur mycket testning som är lämplig i olika systemutvecklingssituationer.

Innehåll

Syftet med kursen är att ge en bred förståelse för området kvalitetssäkring i systemutveckling. Kursen tar utgångspunkt i väletablerad forskning kring informationssystemkvalitet och belyser kvalitetssäkring utifrån informationskvalitet, programvarukvalitet och verksamhetsnytta.

Kvalitetsbegreppet inom ämnet informationssystem, samt olika perspektiv på kvalitet i konceptuella modeller tas upp. Kursen behandlar övergripande definitioner av kvalitet hos informationssystem, samt strategier för upprätthållande av kvalitet för system som är i dagligt bruk. Kursen behandlar även kvalitetssäkring ur ett tekniskt perspektiv. Olika aspekter av programvarukvalitet behandlas, samt verktyg och strategier (t ex versionshantering, continuous integration och automatiserad testning) för kvalitetssäkring i samband med programvaruutveckling. Verksamhetsnytta syftar till att förstå hur IT i verksamheter skapar nytta för verksamheten. Utvärdering av hur informationssystem bidrar till eller (på grund av brister) motverkar verksamhetsmål.

Undervisning

Kursen ges i form av föreläsningar och övningsuppgifter.

Examination

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter, projektredovisning och tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin