Linjär algebra II

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MA024

Kod
1MA024
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Matematik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 17 oktober 2023
Ansvarig institution
Matematiska institutionen

Behörighetskrav

Alternativ 1: 3 hp matematik. Envariabelanalys eller Envariabelanalys M genomgången. Linjär algebra och geometri I eller Algebra och geometri genomgången.  

Alternativ 2: 3 hp matematik. Geometri och analys I och Geometri och analys II genomgångna. 

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • redogöra för och använda sig av grundläggande begrepp inom linjär algebra, såsom linjärt rum, linjärt beroende, bas, dimension, linjär avbildning;
  • redogöra för och använda sig av grundläggande begrepp inom teorin för ändligtdimensionella euklidiska rum;
  • definiera begreppen egenvärde, egenrum och egenvektor, samt beräkna sådana i konkreta fall;
  • formulera spektralsatsen för symmetriska operatorer samt tillämpa spektralsatsen för att diagonalisera kvadratiska former;
  • lösa system av linjära differentialekvationer med konstanta koefficienter;
  • formulera viktigare resultat och satser inom kursens område;
  • använda kursens teori, metoder och tekniker för att lösa matematiska problem;

Innehåll

Linjära rum: delrum, linjärt hölje, linjärt beroende, bas, dimension, basbyte. Matriser: rang, kolonnrum, radrum. Linjära avbildningar: dess matris, matrisens beroende av baserna, sammansättning och invers, värderum och nollrum, dimensionssatsen. Euklidiska rum: skalärprodukt, Cauchy-Schwarz olikhet, ortogonalitet, ON-bas, ortogonalisering, ortogonal projektion, isometrier. Kvadratiska former: diagonalisering. Spektralteori: egenvärden, egenvektorer, egenrum, karakteristiskt polynom, diagonaliserbarhet, spektralsatsen, andragradsytor. System av linjära ordinära differentialekvationer.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och räkneövningar. Dugga eller inlämningsuppgifter.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin