Fysikundervisning i praktiken

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1FA516

Kod
1FA516
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 10 oktober 2023
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

60 hp varav 30 hp fysik. Kurserna Mekanik KF och Elektromagnetism skall vara genomgångna.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • förklara och kritiskt reflektera över fysikdidaktiska forskningsresultat
  • beskriva relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för läraryrket
  • visa ett kritiskt och konstruktivt förhallningssätt till användning av digitala verktyg i undervisningen 
  • förklara och diskutera hur fysiken som vetenskapligt område förhåller sig till upplevelsen att lära sig fysik
  • förklara och diskutera omfattningen av inlärningssvårigheter inom fundamental fysik
  • förklara och diskutera hur lärare kan använda forskningsbaserad kunskap för att förbättra möjligheterna till lärande inom fysik
  • förklara och diskutera vilken betydelse genus har för hur lärande inom fysik upplevs

Innehåll

Aktuell fysikdidaktisk forskning, jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i fysikundervisning, didaktiska teorier om fysikundervisning och lärande, digitala hjälpmedel i fysikundervisningen.

Därutöver utforskar kursen konsekvenser av olika undervisningsformer i fysik genom diskussioner rörande varför fysik uppfattas som svårt, fysiken som vetenskapligt område, epistemologiska perspektiv på fysikundervisning, exempel på forskning om studenters förståelse av fundamental fysik, exempel på integrering av ett genusperspektiv i fysikundervisning.

Undervisning

Undervisningen sker på engelska och ges i seminarieform. De studerande tilldelas inläsningsmaterial före varje seminarium och de förväntas utnyttja detta till förberedelser för att kunna deltaga aktivt i seminariet.

Examination

Examinationen består av två delar, dels en fortlöpande utvärdering baserad på studentens aktivitet under seminarierna samt på skriftliga essäer, dels ett skriftlig projekt i slutet av kursen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin