Säkerhetsanalyser inom energisektorn

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1FA594

Kod
1FA594
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 12 oktober 2023
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

150 hp inom teknik/naturvetenskap varav 30 hp på avancerad nivå. 5 hp grundläggande matematisk statistik. Kärnkraft - teknik och system, Vattenkraft - teknik och system, Elektriska nätet som system eller Elkraftsystemanalys ska vara genomgången eller läsas parallellt. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för begreppet risk och probabilistisk säkerhetsanalys (PSA) och deterministisk säkerhetsanalys (DSA).
  • formulera, tillämpa och bedöma olika modeller för riskanalys i verkliga situationer.
  • hantera algoritmer för riskanalys i programvara
  • genomföra projektbaserade PSA-arbeten
  • skriva en rapport inom ämnet på engelska.

Innehåll

Olika aspekter av riskanalys och riskhantering hos olika aktörer i samhället, med fokus på PSA och DSA inom kärnkraft, vattenkraft och elsystem. Statistisk undersökning av konsekvenser av inledande händelse och olika fel som systemfel, komponentfel och mänskligt felhandlande. Beräkning av risker och konsekvenser av fel och störningar i tekniska system med hjälp av modern programvara t.ex. MATLAB. Etiska hänsynstaganden kring risk- och säkerhetsbedömningar.

Undervisning

Föreläsningar, lektionsövningar, datorlaborationer, gästföreläsningar, seminarier.

Examination

Skriftlig examination med problem och teorifrågor (3 hp). Inlämningsuppgifter (1 hp). Muntlig och skriftlig redovisning av projekt (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin