Orsaker till fred

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2FK050

Kod
2FK050
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Freds- och konfliktkunskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 5 april 2023
Ansvarig institution
Institutionen för freds- och konfliktforskning

Behörighetskrav

Uppfyllda krav för kandidatexamen. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska).

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  • Kritiskt diskutera de olika delarna av begreppet fred och demonstrera kunskap om olika sätt som fred kan mätas på.
  • Påvisa en djup förståelse för de olika förklaringar som finns för förklaringar av fred mellan stater och kunna applicera concept såsom "security communities" och "zoner av fred".
  • Förstå de viktigaste förklaringarna till fred i länder som har varit förskonade från inbördeskrig trots att de delar flera karaktärsdrag med länder som har varit drabbade av inomstatlig konflikt.
  • Påvisa en djup förståelse för empiriska exempel på "zoner av fred".
  • Ha förmåga att koppla samman begrepp, teoretiska resonemang och empirisk kunskap om fred.
  • Självständigt begränsa, designa och skriva ett kurs-PM inom den specificerade tidsgränsen.
  • Kommunicera på engelska, skriftligen och/eller muntligt.

Innehåll

Freds- och konfliktforskningen uppstod som ett forskningsfält dedikerat till att förstå orsakerna till krig medan nutida freds- och konfliktforskning också fokuserar på konfliktlösning och fredsbyggande. Orsaker till fred är emellertid ett förbisett område. Detta är olyckligt då ett fokus på fredsorsaker kan generera djupgående förståelse rörande fred - likväl som krig - då ett sådant fokus gör att nya frågor ställs vilket kan framhäva viktiga variabler som tidigare har förbisetts.

Freds- och konfliktforskningen fokuserar empiriskt på länder som har, eller har haft, väpnad konflikt vilket gör att länder som inte upplevt konflikt ofta går under radarn. Exempelvis finns det begränsad kunskap om länder som geografiskt befinner sig i ett konfliktområde, men som inte själva drabbats av konflikt. Denna kurs syftar till att förstå orsakerna till fred mellan och inom länder och fokuserar på fredsbegreppet, teorier om fred och empiriska fall av fred.

Kursen är uppbyggd kring tre delar. Den första delen - fredsbegreppet - fokuserar på olika sätt att definiera och mäta fred, inklusive exempelvis fredstriangeln och kvalitetsfred. Den andra delen - fredsteorier - fokuserar på olika teoretiska ramverk för att förstå fred, tex jämställdhet, demokrati och säkerhetsgemenskaper. Den tredje delen - fredsgåtor - berör empiriska fall där fred ses som oväntat och fokuserar på vad som kan förklara dessa anomalier.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier. All undervisning sker på engelska.

Examination

Examination och slutgiltigt kursbetyg baseras på studentens prestation på följande två punkter:

  • Ett avslutande skriftligt kurs-PM.
  • Aktivt deltagande på seminarier och föreläsningar.

Betyg: Väl godkänt (VG), Godkänt (G), Underkänt (U).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder tas mot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning under en begränsad tid.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin